BINNENMAAT – METINGEN – METING

De meting tab bevat over het algemeen de automatische gemeten meting. De volgende paragraaf bespreekt de gebruikte pictogrammen die links in kleur omkaderd zijn, zie hiervoor de volgende figuur. De onderstaande figuur toont een meting van het type “standaard meting”.

Gebruikte pictogrammen :

 • De copy pictogram die in het rood is gemarkeerd kan worden gebruikt voor het vullen van level(mm) en temperatuur velden van de tanks met dezelfde waarden . De procedure is als volgt : vul het eerste gewenste veld manueel, door op het veld te klikken en een waarde in te vullen (belangrijk : afsluiten met enter). Klik vervolgens op het copy pictogram. De vraag verschijnt om de waarde, temperatuur of level(mm) te kopiëren in alle verdere velden.  Vervolgens zal de ingegeven waarde worden ingevuld in alle volgende velden. Voorbeeld : in tank c5 laden , wordt 100mm ingevuld. Na klikken worden alle tanks c6 t/m C14 ook met 100 mm gevuld.
 • De repeat pictogram in geel gemarkeerd. Het doel van deze functie is het periodiek inlezen van de tanklevels en temperaturen. De procedure is als volgt : klik de repeat button en kies de laden of lossen kant door de juiste import pictogram (Oranje gemarkeerd) aan laden of lossen kant te klikken. De standen zullen dan periodiek worden ingelezen en berekeningen worden uitgevoerd. Dit proces blijft doorgaan, totdat de repeat weer wordt ingedrukt.
 • De import pictogram is oranje omkaderd. Door op deze pictogram, aan de laden of lossen kant,  te klikken zullen de actuele waarden zoals getoond in de laadlos module worden geïmporteerd en worden ingevuld tevens  worden dan alle berekeningen uitgevoerd. Indien er al waarden in de velden staan wordt eerst een waarschuwing gegeven om de huidige waarden te overschrijven.
 •  De nul zetten pictogram getoond is groen omkaderd. Na het indrukken van deze button worden alle volumes in de tanks op nul gezet met behoudt van de ingestelde mm.
 • De vergelijk laden en lossen pictogram is bruin omkaderd. Vergelijk de waarden in de laden en de lossen kolom.
 • De Multi functie pictogram is blauw omkaderd. Na het klikken op deze pictogram verschijnt er een schermpje met volgende selecties :
  • Lees voordip. Lees de voordip zoals ingegeven in Basisgegevens /Scheepsgegevens.
  • Lees gegevens uit tijdelijke opslag.
  • Bewaar gegevens in tijdelijke opslag.
  • Kopieer van laden naar lossen meting.
  • Herstel.
 • De Controle Bakboard / Stuurboard pictogram is violet omkaderd. Deze pictogram wordt normaal alleen getoond ingeval van een schip configuratie met bakboard en stuurboard tanks. Het doel van deze pictogram is het controleren of het volume aan bakboard en stuurboardzijde niet teveel afwijkt.

Bovenstaande pictogrammen zoals boven besproken zijn ook geldig voor het los gedeelte aan de rechterzijde.

Het grijze vlak weergeeft de actuele geïmporteerde levels (mm) en temperaturen. Indien de temperatuur lichtgrijs getoond wordt, maar wel verschillende waarden bevat, dan staat in het groene vlak de temperatuur op gemiddeld en niet per tank. Achter de temperaturen worden de geïnterpoleerde liters uit de tabel getoond. Hoewel de levels en temperaturen meestal geïmporteerd zullen zijn is het altijd mogelijk om de waarden manueel te corrigeren.

In het groene vlak worden de berekende waarden getoond. Vakken met een blauwe achtergrond hierin zijn berekening resultaten, vakken met een witte achtergrond kunnen door de gebruiker ingevuld of veranderd worden. Een uitleg m.b.t. de gebruikte termen volgt nu :

D.C.F. Density Correction Factor. Dit is de benaming voor de uitzetting coëfficiënt . Het geeft aan met welke factor een opgegeven density per graad moet worden gecorrigeerd. Wordt vooral in de chemie gebruikt. De DCF is alleen zichtbaar aan de bovenzijde van de meting als voor methode “Chem C” wordt gekozen.
Bij (°C) Geeft aan naar welke temperatuur er gerekend moet worden.
Br. Vol De totaal gevonden liters aan boord bij de gemeten temperatuur. Dus alle scheepstanks bij elkaar opgeteld incl. eventueel gevonden water.
Vrij water De gevonden/gedipte hoeveelheid water in de tanks.
Net. Vol De totaal gevonden liters aan boord bij actuele temperatuur min de eventueel gevonden/gedipte hoeveelheid water.
T. Gem.(°C) De gemiddelde product temperatuur.
V.C.F.

 

alleen bij methode

ASTM-A

ASTM-B

ASTM-D

Volume correctie factor. Dit is bij mineraal product een door ASTM gestandaardiseerde methode om met  een opgegeven density en actueel gemeten temperatuur een factor te berekenen.

Deze factor vermenigvuldigt met de actuele liters geeft als uitkomst liters 15 °C

In de minerale wereld en ASTM is het opgegeven soortelijk gewicht ALTIJD bij 15 °C ( vacuüm) en de temperatuur in graden Celsius

(Actueel volume  vermenigvuldigd met de  V.C.F. geeft Standaard liters Gross)

W.C.F.

 

alleen bij methode

CHEM-C

 

Weight Correction Factor. Dit is een gecorrigeerd soortelijk gewicht.

In de chemie wordt vaak met een uitzetting coëfficiënt gewerkt.

Dit is de mate per graad Celsius waarmee een opgegeven soortelijke gewicht bij een bepaalde temperatuur moet worden gecorrigeerd. Bv:  IPA heeft een soortelijk gewicht van 0,7850 bij 20 °C. De uitzettingcoëfficiënt is 0,000835 per graad °C. Wanneer men het soortelijk gewicht bij bv. een gemeten actuele temperatuur van 12 wil weten  moet het opgegeven soortelijk gewicht met  (20 – 12) = 8 maal 0,000835 worden gecorrigeerd. De uitkomt word opgeteld bij 0,7850 ( product wat kouder wordt word zwaarder, er kan meer product in dezelfde hoeveelheid) en is dan het soortelijk gewicht bij 12 °C.

De gemeten actuele liters worden met de uitkomst vermenigvuldigt en geven direct een gewicht als uitkomst.

Br. Vol 15,0°C Naar 15 °C teruggerekend volume product.
V.E.F.

S.E.W.

Kalibratie alleen bij Standaardmeting

Vessel Experience Faktor, Shifs Erfarungs Warte, en Kalibratie,  staan alle drie voor hetzelfde: Geven aan hoeveel de binnenmaat van het schip verschilt met de bill of lading/connossement van de wal. Deze ‘ afwijking’ kan komen doordat er ooit verkeerd is uitgeliterd of door een schade etc. Wordt bepaald door van de laatste (meestal 10) reizen van het  schip de standaard liters ( meestal bij 15°)  zonder correctie te vergelijken met de wal standaard liters ( 15°C). Deze 10 reizen worden opgeteld (wal en schip) en dan op elkaar gedeeld. Hieruit komt een factor. Sommige bedrijven laten dan op deze factor 0.3 % boven en onderwaarde los en kijken of er in de laatste 10 reizen metingen zijn gemaakt die meer dan de boven en onderwaarde afwijken. Deze reizen worden dan genegeerd en de overblijvende reizen weer opgeteld en gedeeld. Dit heet dan Second Average en geeft een indicatie van de afwijking. Uiteraard bij een vol schip. Voor de binnenvaart wordt de afwijking  in plaats van een factor uitgedrukt in hoeveelheid ( M3), tegenwoordig altijd bij 15 °C. Geeft een schip PLUS aan dan moet de afwijking van zijn doorgerekende liters 15 worden afgetrokken. Geeft hij MANCO/MIN aan dan moet de afwijking bij de binnenmaat worden opgeteld om tot een goed vergelijk met de wal te komen
O.B.Q.  alleen bijMeting met OBQ/ROB On Board Quantity. Restvolume voor het laden.Dit is de hoeveelheid die een schip bij zich heeft voordat hij gaat laden. De term wordt voornamelijk gebruikt bij stookolie/fuel schepen. Dit product blijft aan de wanden en bodem hangen en het schip is nooit helemaal leeg. Deze restlading is ongeveer 1.5 M3 per tank, afhankelijk van het product temperatuur etc. Wordt ingevoerd als een meting bij ° C. Het kan ook zijn dat een schip nog een grote hoeveelheid bij zich heeft omdat er maar bv een gedeelte is gelost. Dan dient er een echte voormeting genomen te worden met actuele temperaturen. De geladen hoeveelheid is de totaal gevonden gross standaard liters min de O.B.Q.
R.O.B alleen bij Meting met OBQ/ROB Remained On Board. Restvolume na het lossen. Dit is de term die meestal wordt gebruikt bij stookolie/fuel schepen om de hoeveelheid die na een lossing aan boord blijft aan te duiden.. (Voornamelijk bij dikke vicieuze producten).  De hoeveelheid kan worden gedipt maar wordt meestal geschat omdat er ook product tegen de wanden plakt. De geloste hoeveelheid is de gross standaard liters min de R.O.B. Hoeveelheid wordt als liters 15° ingevuld. Mocht er echter sprake zijn van een aanzienlijke hoeveelheid dan is het beter om de hoeveelheid als nameting in te voeren, incl. meting en actuele temperatuur.
Netto Volume 15,0 °C
Massa Massa in vacuüm. In Nederland is door de overheid min of meer opgelegd dat een gewicht van een connossement in vacuüm moet zijn. Dit houdt in dat er geen correcties worden gedaan op de opgegeven dichtheden.
Massa Air Massa in lucht. In veel andere landen wordt echter nog steeds gewerkt met een connossement /Bill of Lading waarop het afgeleverde gewicht in lucht wordt vermeld. In de binnenvaart wordt dan vaak van het opgegeven soortelijk gewicht 0.0011 punten afgetrokken. Standaard liters ( altijd bij mineraal bij 15 °) vermenigvuldigd met dit soortelijk gewicht geeft een uitkomt in lucht. De standaard liters maal soortelijk gewicht heeft als uitkomst gewicht in vacuüm. HET GEWICHT IN VACUUM IS DUS ALTIJD HOGER DAN GEWICHT IN LUCHT.
Dichtheid De dichtheid van een product is het gewicht van dit product in kilogram per liter (kg/dm3) bij een bepaalde temperatuur. In principe zijn het strikte definities die echter nog steeds door elkaar heen gebruikt worden. Zo hoort men eigenlijk kg per M3 te gebruiken als officiële  eenheid, dus geen 0,7850 / 15°C maar 785,0 / 15 °C.
Temp Gem. Volume herleiding met een gemiddelde temperatuur.
Temp Tank Volume herleiding met de temperatuur van elke tank.
Corr Correctie in mm voor een meting met een vlotter systeem. Hier kan men handmatig de mm correctie opgeven of dit met de functie toets ? dit automatisch laten berekenen. (Mits de tabel het scherm scheepsgegevens is ingevuld) Het principe van een klokmeting is gebaseerd op een vlotter die drijft op de vloeistof. De inzinking van deze vlotter in die vloeistof is afhankelijk van het soortelijk gewicht: Hoe zwaarder  het geladen product is hoe hoger de vlotter zal liggen op de vloeistof, hoe lager het soortelijk gewicht hoe dieper de vlotter wegzakt. Aangezien u op de klok een aantal cm afleest behorende bij het niveau in die tank zou er als er geen correctie wordt toegepast dit kunnen leiden tot een foutieve binnenmaat meting. Zeker bij de huidige grote schepen waarbij soms per cm opklimming al  700 tot 1000 liter  verschil kan zitten kan dit verschil aardig oplopen. Door een klokcorrectie toe te passen op uw meting voorkomt u dit. Het programma biedt een mogelijkheid om per soortelijk gewicht een aantal mm automatisch te laten corrigeren. Hierdoor neemt de nauwkeurigheid van uw meting toe. Overigens staat op bijna alle klokken vermeld: alleen voor handelsdoeleinden. Bij een verschil tussen wal en schip wordt altijd geadviseerd om indien mogelijk een lintmeting te nemen
Klok

Lint

Peilstok

Computer

Niveaumeting met een klok (vlotter systeem)

Meting met geijkt lint

Idem met peilstok.

Niveaumeting via een computer.

Volume Leiding is alleen zichtbaar als dit bij scheepsgegevens is  ingevuld..

Volume leiding 1 Het in de leidingen aanwezige volume. Het opgegeven volume wordt bij het bruto volume opgeteld.
Volume leiding 2 Het in de leidingen aanwezige volume. Het opgegeven volume wordt bij het bruto volume opgeteld.

Connossement : 

In het geel omkaderde gedeelte worden de wal cijfers getoond. Al deze wal cijfers zijn optioneel.

Verschil : 

In het oranje omkaderde gedeelte wordt een beknopt de verschillen tussen de automatische meting en de wal cijfers getoond. Een uitgebreide overzicht wordt getoond in  WAL VERSCHIL tab.