BINNENMAAT – BASISGEGEVENS – PRODUCTEN

De producten waar binnenmaat gebruikt van maakt, dienen voor gebruik eerst te worden aangemaakt. Het scherm voor het ingeven van deze producten en bijbehorende product details wordt geactiveerd door het selecteren van “Producten” onder het menu “Basisgegevens”. Zie onder :

Na het selecteren wordt het volgende scherm  met product details getoond :

Aan de linker zijde zijn een zestal knoppen zichtbaar, t.w.:

 • Nieuw. Voor het aanmaken van een nieuw product.
 • Wijzigen. Voor wijzigen van een bestaand product.
 • Opslaan. Wijzigingen opslaan.
 • Verwijder. Verwijder een product.
 • Printen. Print de details van het product.
 • Terug. Terug naar het vorige scherm.

Nieuw : Via deze knop kan een nieuwe  product worden toegevoegd.  De productnaam is vrij te kiezen en voor eigen gebruik. Na het ingeven van de initiële dichtheid moet de rekenmethode worden gekozen. Ingeval van het ingeven een C (Chemie) dient ook de dichtheid correctie factor worden ingegeven. Na het ingeven dient de “Opslaan” knop te worden gebruikt voor het opslaan.

Wijzigen : Via deze knop kan een bestaand product worden aangepast. Nadat de wijzigingen gereed zijn dienen deze te worden opgeslagen d.m.v. de “Opslaan” knop.

Verwijder : Via deze knop kan een product worden verwijderd.

Printen : Via deze knop kan een print-out worden afgedrukt op papier.

Rechts naast de knoppen worden alle beschikbare producten getoond, door op het product te klikken wordt het gewenste product geselecteerd. Na selectie kan het product worden aangepast.

Zodra een product wordt aangemaakt of wordt gewijzigd worden in het onderdeel Bics product gegevens twee knoppen  zichtbaar.  t.w.:

 • Importeer BICS gevaarlijke product gegevens
 • Importeer BICS niet gevaarlijke product gegevens

Na het selecteren van “Importeer BICS gevaarlijke product gegevens”  wordt het volgende scherm getoond:

Door aan de bovenzijde het UN nummer in te geven kan het gewenst product wordt geselecteerd, door te dubbel klikken of door het product te selecteren en daarna “Selecteer” te kiezen, worden de in BICS beschikbare gegevens voor het product overgenomen.

De knop “Importeer BICS niet gevaarlijke product gegevens” kan worden gebruikt indien het geen gevaarlijke stof betreft.

Door aan bovenzijde een filter in te geven, bijvoorbeeld “BIO” kan er gemakkelijker worden gezocht in de lijst met niet gevaarlijke producten. Ook hier kan het product worden gekozen door te dubbel klikken op het gewenste product.

Product gegevens

Aan de rechterzijde van het scherm worden de productgegevens getoond.   De algemene product gegevens worden automatisch ingevuld indien er gebruik wordt gemaakt van de BICS knoppen.

Indien gebruik wordt gemaakt van BICS dan is het belangrijk dat de juiste ADN code wordt gebruikt voor gevaarlijke stoffen en de juiste Hs-code voor niet gevaarlijke stoffen.  Diverse instanties eisen dat de juiste ADN naam op het rapport vermeld staat.

In het gedeelte van de product gegevens zijn vijf tabbladen zichtbaar, t.w.  :

 • Algemeen
 • Eigenschappen
 • Veiligheid
 • PBM’s
 • Vervoer

Algemeen :  Dit zijn algemene gegevens van het product zoals adn code, ADN naam en Hs-code.

Eigenschappen :  Hier  kunnen product eigenschappen zoals kookpunt, smeltpunt en vlampunt  worden ingegeven.

Veiligheid : Hier kunnen veiligheid items zoals max vulling  worden ingevuld.

PBM’s :  Hier worden de te gebruiken PBM’s ingegeven.

Vervoer : Hier worden extra gegevens ingegeven  voor het vervoersdocument.